หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำเนียบข้าราชการและลูกจ้าง
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
งานตรวจสภาพรถ
สาขาอำเภอสวรรคโลก
รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
รายการขนส่งสุโขทัยพบประชาชน
การดำเนินงานฝ่ายวิชาการขนส่ง
การดำเนินงานฝ่ายทะเบียนรถ
การดำเนินงานฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 
          ฝ่ายทะเบียนรถมีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถ การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ได้แก่ การจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และอื่น ๆ
การดำเนินการทางทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
ในการดำเนินการทางทะเบียนรถ หากเจ้าของรถ ผู้โอน หรือ ผู้รับโอน ไม่มาติดต่อด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนโดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจประกอบ ด้วย เว้นแต่การยื่นขอเสียภาษี ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
ประเภทรถที่จะต้องขอดำเนินการทางทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
9. รถยนต์บริการธุรกิจ
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
10. รถยนต์บริการทัศนาจร
3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
11. รถยนต์บริการให้เช่า
4. รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
12. รถจักรยานยนต์
5. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
13. รถแทรกเตอร์
6. รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่)
14. รถบดถนน
7. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
15. รถใช้งานเกษตรกรรม
8. รถยนต์รับจ้างสามล้อ
16. รถพ่วง
 

1. การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ
หลักฐานที่ใช
           1. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต
           2. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ
           3. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
                      - กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
                      * ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
                      * หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต
                      กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนรถนำเข้าที่มิได้นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย
           1. ใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร
           2. สำเนาใบส่งสินค้าขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า
หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
                      - กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
                      * ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
                      * หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต
                      กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่น ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของทางราชการ
           1. หนังสือแจ้งการประมูล หรือขายทอดตลาดของทางราชการ
           2. บัญชีรายละเอียดของรถที่ประมูล หรือขายทอดตลาด
           3. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
           4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการจดทะเบียน
           1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ขอออกหมายเลขทะเบียนรถ
           4. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
           5. รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษี สำหรับใบคู่มือจดทะเบียนรถสามารถรับได้ในวันถัดไป

2. การเสียภาษีประจำปี
หลักฐานที่ใช
           1. เจ้าของรถสามารถยื่นขอเสียภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดได้ไม่เกิน 3 เดือน
           2. ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ หรือกรณีที่ไม่สามารถนำสมุดคู่มือมาก็สามารถชำระภาษีได้
           3. ใบตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ )สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่อายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
           4. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ )

3. การโอนกรรมสิทธิ์รถ
           การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด

การโอนรถจากการซื้อขายหรือเช่าซื้อ
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. หลักฐานการโอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขายกรณีเป็นการเช่าซื้อ ให้ใช้หลักฐานสำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้อในงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนจากผู้ให้เช่าซื้อ
           3. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดก
           3. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

การโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. หนังสือเจ้าของพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดของรถคันดังกล่าว
           3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
           4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

4. การย้ายรถ
การย้ายรถออก
           เจ้าของรถต้องยื่นขอแจ้งย้ายรถออกก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระ และเมื่อแจ้งย้ายรถออกแล้วต้องไปยื่นขอแจ้งย้ายรถเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ) หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการย้ายรถออก
           1. ยื่นคำขอย้ายรถออก พร้อมหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
           2. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3

การย้ายรถเข้า
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3
           2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
           3. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
           กรณีเจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่แจ้งย้ายรถเข้าให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นยินยอม

ขั้นตอนการย้ายรถเข้า
           1. ยื่นคำขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก (นับรวมวันหยุดราชการ)
           2. นำรถไปตรวจสอบ
           3. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ย้ายเข้า ให้ขอแจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นที่เจ้าบ้านให้ความยินยอม

การย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง
           เจ้าของรถสามารถเลือกใช้บริการขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางได้โดยรถนั้นต้องไม่มีภาษีค้างชำระ และต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีไม่น้อยกว่า 30 วัน
หลักฐานที่ใช้

           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3
           2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการย้ายรถ
           1. ยื่นคำขอย้ายรถออกพร้อมหลักฐาน
           2. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           3. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้า ให้นำรถไปตรวจสอบพร้อมคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด

5. การเปลี่ยนเครื่องยนต์
หลักฐานที่ใช้
           1. ใบคู่มือทะเบียนรถ
           2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
           3. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ ได้แก่ หนังสือแจ้งจำหน่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1. ยื่นคำขอเปลี่ยนลักษณะรถ พร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ชำระค่าธรรมเนียม และภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)
           4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

6. การเปลี่ยนชื่อที่อยู่ ชื่อสกุล
หลักฐานที่ใช้
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1. ยื่นคำขอเปลี่ยนที่อยู่ พร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ

7. การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
           การขอออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด หรือถูกทำลายให้ยื่นขอเอกสารใหม่พร้อมหลักฐานเอกสารเดิมที่ชำรุด ส่วนกรณีสูญหายให้ใช้สำเนา ใบแจ้งความที่สถานีตำรวจออกให้หรือมาขอบันทึกปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
หลักฐานที่ใช
           1. สำเนาทะเบียนบ้าน
           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           3. ใบบันทึกประจำวันกรณีเอกสารสูญหาย (ใบแจ้งความ) หรือใบบันทึกถ้อยคำเอกสารสูญหายที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
           4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)

8. การดำเนินการกรณีรถหาย
           ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำสำเนาบันทึกประจำวันมาแสดงพร้อมกับยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถต่อนายทะเบียน ซึ่งควรแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
เมื่อได้รถที่หายคืน ให้ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมนำรถไปตรวจสภาพ
ถ้ามีการอายัดทะเบียนรถไว้ ต้องนำหนังสือการถอนการอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดง
ถ้ามีหลักฐานการรับคืนจากศาลหรือพนักงานสอบสวนให้นำไปแสดงด้วย

9. การเแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป
หลักฐานที่ใช้
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1. ยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ พร้อมหลักฐาน
           2. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีกรณีค้างชำระภาษี
           3. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีแจ้งไม่ใช้ชั่วคราว

10. การเแจ้งไช้รถ
           การแจ้งใช้รถกรณีแจ้งไม่ใช้ชั่วคราว
หลักฐานที่ใช
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ
           3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
           4. ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
           5. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1. ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและภาษี
           4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

การแจ้งใช้รถกรณีแจ้งไม่ใช้ตลอดไป
           1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
           2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
                      - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                      - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
           3. หลักฐานการได้มาของรถกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถเดิม เช่น สัญญาซื้อขาย
           4. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
           1. ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมหลักฐาน
           2. นำรถไปตรวจสภาพ
           3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและภาษี
           4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com